Listopad 2011

Vzorec IV

19. listopadu 2011 v 11:09 Aktivity

Vzorec
Poznajte vzorec na obrázku ...
Je to veľmi ľahké čo napíšte ?
a) vzorec
b) názov vzorcu
Toxoplazmóza mačiek a Toxoplazma

16. listopadu 2011 v 16:15 Články

Toxoplazmóza mačiek


Autor: MVDr. J. Fico
Kategória: Infekčné choroby


Pôvodcom toxoplazmózy je vnútrobunkový parazit Toxoplazma gondii


, schopný infikovať akýkoľvek teplokrvný živočíšny druh vrátane človeka. Definitívnymi hostiteľmi (prebieha u nich pohlavné rozmnožovanie parazita) sú mačkovité šelmy, ostatné druhy sú medzihostiteľmi. Mačka však môže byť aj medzihostiteľom.
Najčastejšie cesty šírenia infekcie: vrodená infekcia u mačiek, zjedenie infikovaných tkanív, kontaminácia vody a potravy oocystami a ďalšími vývojovými štádiami pochádzajúcimi z mačacieho trusu.
Klinické prejavy:
Transplacentárna infekcia vedie k úhynom plodov alebo narodeniu málo životaschopných mačiat.
Ak figuruje mačka ako definitívny hostiteľ, prejavy infekcii sú väčšinou žiadne alebo veľmi mierne - postihnutie tráviaceho systému (hnačka). Ojedinele (pri masívnej nákaze alebo poruche imunitného systému, keď dochádza k aktivácii tzv. tkanivových cýst ) vzniká systémové ochorenie prejavujúce sa zápalmi svalov, nervového systému, dýchacieho systému, očí, horúčkou a nechutenstvom.
Diagnostika: nález oocýst v truse pri koprologickom vyšetrení, pričom ale oocysty sa vylučujú väčšinou len 1-2 týždne po prvotnej infekcii. Možná je detekcia protilátok v krvi mačky.
Infekcia sa lieči antibiotikami a antiparazizikami. Riziko pre človeka: pre človeka je nebezpečná čerstvo infikovaná mačka, ktorá vylučuje oocysty parazita zhruba 1-2 týždne trusom. K opakovanému vylučovaniu oocýst mačkou dochádza len veľmi zriedkavo, a to pri poruche imunitného systému.


ZDROJ: EUVET


Toxoplazma gondii


Doména: Eukaryoty
Ríša (regnum): Živočíchy Animalia
Kmeň (phylum): Výtrusovce Apicomplexa, Sporozoa
Trieda (classis): Kokcídie Coccidia
Rad (ordo): Pravé kokcídie Eucocciidida
Čeľaď (familia):
Sarcocystidae
Podčeľaď (subfamilia):
Toxoplasmatinae
Rod (genus): Toxoplasma
Druh (species): Toxoplazma gondii T. gondiiToxoplasma gondii je vnútrobunkový parazit, ktorý infikuje väčšinu cicavcov na svete. Jeho konečným hostiteľom sú mačky, ako medzihostiteľ mu môžu slúžiť stavovce a vtáky. Objavený bol v hlodavcovi zvanom "Gondi" (lat. Ctenodactylus gundi).História


Tento organizmus objavili v roku 1908 Nicolle a Manceaux v pečeni a slezine severoafrického hlodavca "Gondi". Na základe jeho mesiačikovitej formy ho pomenovali Toxoplasma (z gréčtiny Toxon = oblúk). V roku 1923 bolo potvrdené podozrenie, že tento organizmus môže byť pôvodcom choroby, ktorú nazvali toxoplazmóza. V roku 1948 vyvinuli Sabin a Feldmann serologický test na základe protilátok, ktorý nazvali Dye-Test. Vďaka tomuto testu sa prišlo na to, že Toxoplasma gondii je rozšírená po celom svete a že sa veľmi často nachádza v tele človeka.Životný cyklus


Životný cyklus toxoplazmy sa delí na pohlavný (sexuálny) a nepohlavný (asexuálny).1. Pohlavný cyklus

Pohlavný cyklus prebieha v intestinálnom epiteli (črevách) hostiteľa (mačky) a vedie k vylučovaniu oocýst výkalmi. Oocysty potom sporulujú počas 3 - 4 dní a vznikajú infekčné sporocysty, ktoré sú v hostinnom prostredí (vlhká zem, piesok) schopné prežiť až 1 rok. Po požití sporocysty sekundárnym hostiteľom dochádza k uvoľneniu sporozoidov, ktoré sa šíria krvou, lymfou a aktívnou inváziou buniek.2. Nepohlavný cyklus

Nepohlavný cyklus prebieha v orgánoch medzihostiteľa (zviera, človek). Sporocysty napádajú bunky s jadrom. Tu dôjde k jej rozmnoženiu rozdelením na dve dcérske bunky, ktoré sa od materskej bunky oddelia a materská bunka zaniká. Tento proces sa opakuje tak dlho, pokým sa bunka hostiteľa nenaplní a nepraskne. Tým sa do krvného obehu dostanú tzv. tachyzoidy. Tento proces sa opakuje každých 6 hodín. Po uvoľnení obranných látok hostiteľa sa tento proces spomaľuje. Tvoria sa tkanivové cysty, ktoré sa v latentnej forme nachádzajú vo svaloch, ale aj mozgu či sietnici oka.

FormyToxoplasma gondii môže existovať v troch rôznych formách: sporozoid, tachyzoid a bradyzoid. Jednotlivé formy sa líšia výskytom v jednotlivých fázach vývoja a infekčnosťou prenosu na ďalšieho hostiteľa.

Sporozoidy


Sporozoidy vznikajú ako produkt pohlavného rozmnožovania v čreve mačky. Priamo po oplodnení vzniká zygota, z ktorej sa formujú dve sporocysty. Postupnou sporuláciou vznikajú v každej sporocyste štyri sporozoidy a celý útvar sa nazýva oocysta. Tie sú vylučované nevysporulované v mačacom truse. K vylučovaniu oocýst dochádza po niekoľkých dňoch od nákazy. Začiatok vylučovania a jeho dĺžka závisí od životnej formy parazita, ktorým sa mačka infikuje. Po požití oocysty hostiteľom dochádza pôsobením žalúdočných štiav k uvoľneniu sporozoidov. Tie prenikajú do tkaniva hostiteľa a menia sa na tachyzoidy.
TachyzoidyTachyzoidy sa množia veľmi rýchlo v akomkoľvek tkanive medzihostiteľa. Rozmnožovanie tachyzoidov prebieha nepohlavnou cestou.


BradyzoidyBradyzoidy sú na rozdiel od tachyzoidov pomaly sa množiacim štádiom vo vnútri tkanivových cýst. Tvorba tkanivových cýst je pravdepodobne reakciou parazita na imunitnú odpoveď hostiteľa. Tkaninové cysty sú schopné prebývať v hostiteľovi po celý jeho život. V niektorých prípadoch, napr. po imunosupresii alebo u pacientov s AIDS, môže dôjsť k opätovnej premene bradyzoidov na tachyzoidy.
ZDROJ: WIKI


Nutričná svalová dystrofia

9. listopadu 2011 v 15:09 Články

Nutričná svalová dystrofia

Autor: MVDr. Stanislav Kollar
Kategória: Metabolické choroby -> Choroby prežuv.Příčiny:


- nedostatek Se a vitaminu E v KD
- rychlý růst a fyzická zátěž


Patogenetické schéma:


- snížená aktivita enzymu glutathionperoxydázy (při deficitu Se)
- hromadění volných kyslíkových radikálů v organismu
- destrukce buněčných a orgánelových membrán
- hyalinní degenerace svalových vláken až koagulační nekróza
- zvýšený přestup enzymů (AST,CK,LD) a myoglobinu do krve
- vazivová přestavba dysrofické tkáně


Klinické příznaky:


- výskyt na jaře po vyhnání na pastvu
- vrávoravá chůze, únava, strnulý postoj, ataxie, otoky pánevních končetin
- úhyn v důsledku vyčerpání, zánětu plic


PA-nález:


- degenerativní změny kosterní a srdeční svaloviny, bělavá ložiska mají vzhled rybího masaPohlavný cyklus mačky

2. listopadu 2011 v 14:24 Články

Pohlavný cyklus mačky

Autor: MVDr. Petr Gbelec
Kategória: Pôrodníctvo a gynekológia
Pracovisko: Veterinární nemocnice AA-Vet - Praha
Úvodem
Kočky patří mezi tzv. sezóně polyestrická zvířata. To znamená, že svůj pohlavní cyklus mají vázaný na určité období během roku a v průběhu této sezóny jej opakují vícekrát.
Velký vliv na cyklus má světlo, resp. jeho intenzita. Nedostatečné osvětlení v bytech může být u doma chovaných koček hlavní příčinou prodlouženého anestru (období, kdy neprobíhá cyklus).
V našem klimatickém pásmu je kočičí sezóna obecně v období od časného jara do podzimu (nejdůležitější je jaro). To se týká hlavně venkovních koček.
Cyklus ale může probíhat celoročně. To platí zejména u doma žijících koček. V létě, v období velkých veder se protahuje interestrální perioda (viz dále).
První mrouskání se objevuje mezi 5-12 měsícem věku. Nejčastěji je to mezi 6-8 měsícem, přičemž platí, že volně žijící kočky mrouskají dříve.
Fáze pohlavního cyklu
Rozlišujeme tzv. proestrus, estrus, diestrus, anestrus a interestrální interval.
Proestrus je období těsně před vlastním mrouskáním. Oproti feně je velmi krátký (1-2 dny) a často nezřetelný a od vlastního mrouskání neodlišitelný. U kočky můžeme pozorovat typické změny chování jako je otírání se o předměty, hrbení se, válení se a vokalizace (zvukové projevy jako intenzivní předení, vrnění apod.). Kočka, ale zatím odmítá naskočení kocoura. V krvi se dramaticky zvyšuje hladina estrogenů, které mimo jiné způsobují popisované změny v chování kočky.
Estrus je vlastní mrouskání. Jeho délka je cca 7 dnů. U kočky můžeme pozorovat svolnost s pářením a zvýraznění příznaků popisovaných u proestru. Hladina estrogenů se dále zvyšuje, ale může i kolísat, aniž by došlo ke změnám v pohlavním chování kočky.
Kočky na konci hierarchického žebříčku poměrně často vykazují tzv. tiché mrouskání, kdy chybí chování typické pro období estru. U takových koček můžeme diagnostikovat fázi cyklu pomocí vaginálních výtěrů a stanovení hladiny estrogenů v krvi. Ideální je provést tyto náběry v době potenciálně nejlepší, tj v únoru či březnu.
Interestrus je období, kdy dochází k prudkému poklesu estrogenů. Tato fáze nastává tehdy nedošlo-li k ovulaci (uvolnění vajíčka z vaječníků). Kočka vykazuje normální chování. Po jeho konci následuje opět estrus. Doba trvání je cca 10 dnů.
Diestrus je charakterizován dominancí druhého pohlavního hormonu produkovaného ve vaječnících - progesteronu. Tato fáze cyklu nastává, došlo-li k ovulaci.
Tady je třeba uvést, že kočka má tzv indukovanou ovulaci. To znamená, že k ovulaci dojde jen došlo-li ke stimulaci vaginální sliznice např. při koitu. Po jediné kopulaci ovuluje jen cca 50% koček, proto je vhodné při záměrném krytí kočku nechat krýt opakovaně, abychom zvýšili pravděpodobnost zabřeznutí. Podobným stimulem může být i vaginální výtěr při odběru vzorků z vaginální sliznice.
Délka diestru je závislá na tom, zda došlo k oplození a vzniku gravidity či nikoliv. V případě, že kočka nezabřezla dojde po cca 40 dnech k nástupu dalšího estru a cyklus se opakuje.
Anestrus je období pohlavního klidu. Většina koček jej má přes zimu. V této době nevykazují žádné známky pohlavního chování. V tomto ohledu je anestrus podobný interestrální periodě.
Možnosti průběhu pohlavního cyklu
Existují tři možnosti konce cyklu. Při první variantě nedošlo k ovulaci, protože nedošlo ke kopulaci nebo bylo vaginální podráždění nutné ke spuštění ovulace nedostatečné. V tomto případě se nový estrus objeví za cca 2 týdny.
Při druhé variantě k ovulaci došlo, ale ne k oplození vajíčka. Objevuje se tzv pseudogravidita (falešná březost), která trvá cca 40 dnů. Na rozdíl od feny se u kočky jedná o normální součást cyklu, který neskončil graviditou! Po jejím skončení se opět objevuje estrus.
Při třetí variantě došlo k ovulaci, oplození vajíčka a graviditě.
Gravidita
Její délka je u kočky v průměru 65 dnů. Rozpětí se udává 56-69 dnů. K oplození vajíčka spermiemi dochází ve vejcovodech, oplozené vajíčko se do dělohy dostane zhruba 5 den po krytí.
Nejspolehlivější metodou stanovení gravidity u kočky s možností kontroly koťat je vyšetření sonografem, které je průkazné od cca 24 dne po krytí. RTG vyšetření je průkazné od cca 40 dne - teprve tehdy jsou vyvíjející se kostřičky dostatečně zvápenatělé, aby se daly rozlišit. Pohmatem je možné vyslovit podezření na graviditu cca 20 den.
Kočky evropské (klasické české kočky) mají v průměru 4-5 koťat. Dlouhosrsté a exotické kočky mívají v průměru 2-3 .
Už před porodem se opět zvyšuje hladina estrogenů a některé kočky mohou ještě před porodem jevit známky mrouskání a být kryty krátce po porodu.
Standardně se nový cyklus objevuje cca 4-5 týdnů po porodu.
Kočka kojí koťata zhruba 6-8 týdnů.
Porod
Otvírací fáze trvá 2-24 hod. Kočka je neklidná, většinou hlasitě mňouká až křičí, heká, může se objevovat nutkání na močení a stolici. Odchází hlenová zátka z děložního krčku, což majitelem nemusí být pozorováno.
Vlastní porod může být velmi rychlý, kdy plody odchází po pár minutách, ale samozřejmě může trvat i půl dne. Ojediněle se objevuje i přerušovaný porod, kdy kočka jakoby dorodí, ale po jednom až několika dnech se opět rozrodí. Důvodem mohou být rušivé vlivy prostředí, snaha matky přemístit plody a superfetace. Superfetace je oplození při opakovaných krytích, což znamená, že v jednom vrhu mohou být různě stará koťata od různý otců!
Většinou se zastavený porod rozběhne bez potíží znovu a koťata jsou normálně porozena. Na místě je samozřejmě vyšetření u veterináře.
ZDROJ: AaVet

Orgán zvieraťa

2. listopadu 2011 v 13:57 Aktivity

Orgán zvieraťa

O aký orgán zvieraťa ide ?

1. Čo je to za orgán ? lat. aj slov.
2. Akému druhu patrí ? napr. Eq ... atď.


AUTOR: Hassen Jerbi, DVM